Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε!

Όπως και με τον «Καλλικράτη», έτσι και με το νέο νόμο για τους ΟΤΑ, τον «Κλεισθένη I», η παρέμβαση των μνημονιακών κυβερνήσεων στον τομέα της Αυτοδιοίκησης είχε αποκλειστικό σκοπό την αποδυνάμωση των κοινωνικών λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης, τη διασφάλιση της μνημονιακής προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα και την αναίρεση της δυνατότητας των κοινωνικών κινημάτων να παρεμβαίνουν στην πολιτική των ΟΤΑ.

Ο «Κλεισθένης» συμπληρώνει τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές ανατροπές που συντελέστηκαν στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία 8 χρόνια με τον «Καλλικράτη» απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης από τον έλεγχο της κοινωνίας. Με τον «Κλεισθένη» επεκτείνεται η ιδιωτικοοικονομική και επιχειρηματική λειτουργία των ΟΤΑ, Δήμων και Περιφερειών, και η δυνατότητά τους να συμπράττουν με ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα για την εκτέλεση ή και πλήρη ανάθεση υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα. Καταργούνται, μάλιστα, ως προς αυτήν τη λειτουργία ακόμη και οι λίγοι περιορισμοί που προβλέπονταν υπό το καθεστώς του «Καλλικράτη».

Είναι προφανές, ότι όσο απομακρύνονται τα κέντρα λήψης αποφάσεων από την κοινωνία, τόσο λιγότερη σημασία έχει η θέσπιση της απλής αναλογικής, εφόσον οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στους θεσμούς των ΟΤΑ αλλά και τα ίδια τα όργανα θα στερούνται της δυνατότητας να εκτραπούν από την πολιτική που χαράσσεται σε κυβερνητικό επίπεδο. Εξίσου ζήτημα δημοκρατίας είναι, άλλωστε, η οικονομική ασφυξία των Δήμων και Περιφερειών. Ελλείψει πόρων, αδυνατούν να εφαρμόσουν αποφάσεις και στρατηγικές που δεν εντάσσονται στην σκληρή λιτότητα που επιβάλουν οι επιβαλλόμενοι πλεονασματικοί ή ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.

Διεκδικούμε:

Κατάργηση των αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών ρυθμίσεων του «Καλλικράτη» και «Κλεισθένη Ι»

Έμμεση εκλογή του Περιφερειάρχη από το Περιφερειακό συμβούλιο – Περιορισμός – κατάργηση των υπερεξουσιών του Περιφερειάρχη.

Ενίσχυση του ρόλου των κατοίκων. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής των κινημάτων στο διάλογο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως λόγου χάρη με την υποχρεωτική συμμετοχή φορέων πολιτών για τα ζητήματα που σχετίζονται ή με ουσιαστική λειτουργία και υποχρεωτική εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, κινημάτων, οργανώσεων.

Περιφερειακά και τοπικά δημοψηφίσματα για ζητήματα περιφερειακά τοπικού ενδιαφέροντος με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα και μειοψηφίες. Ενίσχυση της λειτουργίας θεσμών πολιτικής συζήτησης και συνελεύσεων στις πόλεις για τις γειτονιές.

Κοινωνικό έλεγχο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας – Δημόσια κατάρτιση- δημόσιος απολογισμός και διαρκής ανάρτηση – δημοσιοποίηση των πράξεων εκτέλεσής του.

Επέκταση ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη συμμετοχή των πολιτών- άμεση ανάρτηση όλων των αποφάσεων – πράξεων – διάθεση δημόσιων δεδομένων.